Toxumlar

Toxumlar

Sertifikatlı-toxum İstehsal olunduğu dövlətin adiyyatı qurumları tərəfindən icazə verilən, tarlada və laboratoriyada nəzarət edilən, standartlara uyğunluğu müəyyənləşdirildikdən sonra qablaşdırılmış və etiketlənmiş toxumlara sertifikatlı toxum deyilir.

Toxum-gələcək bitkinin rüşeyimini və qida maddələrini özündə saxlayan çoxalma orqanıdır. Bitkinin ilkin inkişafı bu qida maddələri hesabına baş verir. Buna görə əkin prosesində fermerlər rüşeymi sağlam və qida maddələri ilə zəngin toxumlardan istifadə etməlidirlər ki, yüksək məhsul əldə edə bilsinlər.

Gübrələr

Gübrələr

Bitkiləri qida maddələrlə təmin etmək üçün torpağa, bəzən isə yarpaqlara (kökdənxaric qidalanma) verilən üzvi və mineral maddələrdir.

Gübrələr birinci növbədə, bitkini asan mənimsəyə biləcəyi formada olan qida maddələrilə təmin edirlər. Bundan başqa gübrələr torpağın fiziki, kimyəvi və bioloji xassələrini yaxşılaşdırır ki, bu da məhsulun artmasına və onun keyfiyyətinin yaxşılaşmasına səbəb olur. Gübrə verməklə məhsulla birlikdə torpaqdan götürülmüş qida maddələri də torpağa qaytarılır.

Bitki Mühafizə

Bitki Mühafizə

Bitki mühafizəsi bitkilərin və onların məhsullarının ziyanverici, xəstəlik və alaq otlarından qorunması məqsədilə aprılan tədbirdir.

Bitki və bitkiçilik məhsullarının zərərli orqanizmlərdən qorunması məqsədilə istifadə olunan pestisidlər, bitkilərin boy artımı stimulyatorları, canlı faydalı orqanizmlər və texniki vasitələr bitki mühafizə vasitələri hesab olunur. Bu maddələr kimyəvi tərkibinə, tətbiq obyektlərinə, habelə orqanizmə daxilolma və təsiretmə xarakterinə görə təsnifata bölünürlər. Tətbiq obyektlərinə görə pestisidlər insektisidlərə, akarasidlərə, insektoakarasidlərə, fungisidlərə, bakterisidlərə, ovisidlərə, larvisidlərə, nematosidlərə, mollyuskisidlərə, herbisidlərə, arborisidlərə, alhisidlərə, rodentisidlərə, afisidlərə, vermisidlərə və virusoidlərə bölünür